Kiropraktorer er i Norge offentlig autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Normalt har kiropraktorer en 5-årig profesjonsrettet akademisk universitetsutdanning. I tillegg er det i Norge ett års obligatorisk turnustjeneste etter fullført studieløp, det vil si at kiropraktorutdannelsen er på 6 år på lik linje med lengden på medisinstudiet. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten, og har sin spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Autorisasjonen inkluderer henvisnings- og sykemeldingsrett, samt direkte refusjonsrett med HELFO. Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr «å utføre med hendene». En viktig del av kiropraktorens behandlingsmetoder er dermed nevnt, nemlig den manuelle behandlingen av kroppens ledd og muskler.

Ditt besøk hos kiropraktoren

Besøket hos kiropraktoren begynner med at du får stilt din diagnose/r på grunnlag av en grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser. Behandlingen du får hos kiropraktoren er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon, råd og veiledning om din aktuelle plager og generell helse.

Etter at sykehistorien har blitt grundig kartlagt vil du gjennomgå en klinisk undersøkelse der bevegelse og funksjon i det aktuelle området undersøkes for å finne årsaken til plagene. Videre utføres relevante ortopediske og nevrologiske tester for å avklare omfanget av plagen og om det er behov for videre henvisning til bildediagnostikk eller spesialist. Etterfølgende evalueres funnene samlet, og en arbeidsdiagnose blir satt. Kiropraktoren vil i den sammenheng også inkludere potensielle alternative/differensial diagnoser i sin journal som vurderes fortløpende skulle prognosen og effekten av tiltak utebli.

I tilfeller hvor det oppstår tvil omkring diagnosen eller kiropraktoren mistenker underliggende sykdom relatert til plagen pasienten presenterer med, så vil kiropraktoren enten, a) henvise direkte til tertiær helsetjeneste (legevakt/sykehus), b) henvise sekundær helsetjeneste (spesialisthelsetjenesten), c) henvise til fastlegen, eller d) henvise til videre undersøkelser (hovedsakelig røntgen, MR, CT og/eller ultralyd). I andre tilfeller der man anser det som hensiktsmessig for å ivareta pasienten best, så vil kiropraktoren henvise til andre manuelle profesjoner (for eksempel fysioterapeut). I de tilfellene der det er medisinsk nødvendig, så vil kiropraktoren sykmelde pasienten for å tillate bedre behandlingsresultat.

Behandling hos kiropraktor

Der undersøkelsesfunnene hos kiropraktoren samsvarer med en typisk muskel- og skjelettpresentasjon, vil man igangsette en individuell tilpasset behandling. Mer enn 90% av kiropraktorene i Norge benytter seg av leddkorreksjon- og/eller mobiliserende ledd-behandling parallelt med muskulær bløtvevsbehandling og målrettede og tilpassede øvelser for å stimulere til aktiv medvirkning fra pasienten. Kunnskapsformidling står sentralt i et behandlingsforløp hos kiropraktoren, hvorpå informasjon om plagen gjennom en årsak/virkning kontekst ofte bidrar til å ufarliggjøre samt stimulere til gradert og progressiv målrettet trening og fysisk aktivitet. I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, vil kiropraktoren også inkludere generelle råd og veiledning som ofte bidrar til å øke pasientens selvinnsikt og stimulere generell helse. Behandlingstiltakene overfor følger de fleste internasjonale retningslinjer på muskel- og skjelettplager.

Hva skjer under en behandling med leddkorreksjon hos kiropraktor?

Når en funksjonsforstyrrelse i et eller flere ledd oppstår (ledd-låsning), forstyrres informasjonen og signalene mellom ledd, muskler og hjerne slik at normal bevegelse i leddet ikke er mulig.

Behandling hos kiropraktor er ofte forbundet med leddkorreksjon av slik slike leddlåsninger i ryggraden som kan beskrives som en skånsom, rask, passiv strekk av strukturene omkring et ledd. Dette medfører som regel en klikkelyd i forbindelse med at leddflatene separeres. Denne klikke lyden som kan høres ved en korreksjon av ryggen er frigjøring av gasser i leddet. Dette er helt ufarlig hvis utført av en kvalifisert kiropraktor. Ved leddkorreksjon av leddene i ryggsøylen vil kiropraktoren legge lett trykk på leddet og deretter gi et raskt, men svært kontrollert og kort støt mot leddet i den retningen man ønsker økt funksjon. Det er de små ryggmusklene man strekker ved en slik rask impuls [1]. Kiropraktoren tilpasser og skreddersyr behandlingen ut fra den enkelte pasients sykehistorie, symptomer, tidligere effekt av behandling og pasientens preferanser.

Den eksakte mekanismen som ligger til grunn for leddkorreksjonens effekt på muskel- og skjelettplager er derimot ikke helt kartlagt, men en kombinasjon av biomekaniske, nevrofysiologiske mekanismer og/eller psykologiske mekanismer er trolig mest aktuelle [2-4].

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten rapporterer at behandling med leddkorreksjon er en trygg og effektiv behandlingsform med få milde og forbigående bivirkninger. De vanligste bivirkningene er forbigående lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen. Det er svært sjeldne alvorlige bivirkninger forbundet med leddkorreksjonsbehandling utført av autoriserte kiropraktorer. Sammenlignet med tradisjonell medisinsk behandling kan derfor leddkorreksjonsbehandling anses som trygt og med få, forbigående og svært sjeldne alvorlige bivirkninger [5, 6].

Den 6-årige kiropraktor utdannelsen fokuserer for øvrig også på blant annet muskellidelser som strekkskader og triggerpunktbehandling med mer. I tillegg er det sterkt fokus på rehabilitering trening, kosthold og rådgiving. Forskning har vist ved flere anledninger at ledd-korreksjonsbehandling reduserer smerte samt øker smertetoleransen. Videre er det observert umiddelbare effekter på det autonome nervesystem som blodtrykksendringer, endringer i pupillediameter og hudtemperatur.

Behandling hos kiropraktor passer for alle

Behandling hos kiropraktor holistisk, veldig skånsom og passer for alle så fremt plagen faller inn under kompetanseområdet som er nerve-, muskel- og skjelett. Kiropraktorer behandler pasienter i alle aldre, mennesker i alle yrker og personer i forskjellig fysisk form. En kiropraktor benytter seg av en rekke forskjellige behandlingsteknikker og metoder. Slik vil kiropraktoren være godt rustet til å hjelpe med de fleste muskel- og skjelettplager enten det er i form av manuell behandling eller bare kunnskapsformidling med påfølgende råd og veiledning. Manuell behandling vil alltid tilpasses den enkelte pasient og dennes behov, mål og fysiske forutsetninger.

De aller fleste kiropraktorer behandler en bred gruppe av pasienter, men det er et økende antall kiropraktorer som har spesiell interesse innenfor visse fagfelt og pasientgrupper. I dag finnes det kiropraktorer med doktorgrad fra norske og internasjonale medisinske universitet og/eller mastergrad spesialisering. Det finnes også en rekke interessegrupper innenfor fagfeltene diagnostisk ultralyd, pediatri, idrettskiropraktikk og nevrologi. Pasienter med tilstander som havner utenfor kiropraktorens fagområde vil henvises videre.

Referanser:

  1. Kawchuck GN et.al. Real-Time Visualization of Joint Cavitation. PLoS One.
  2. Bialosky JE. et.al. The Mechanisms of Manual Therapy in the Treatment of Musculoskeletal Pain. 2009. Man Ther.
  3. Vigotsky AD. et.al. The Role of Descending Modulation in Manual Therapy and Its Analgesic Implications. Pain Res Treat.
  4. Ashar YK. et.al. Brain Mechanisms of the Placebo Effect: An Affective Appraisal Account. Annu Rev Clin Psychol.
  5. Chaibi A, Benth JŠ, Tuchin PJ, Russell MB. Adverse events in a chiropractic spinal manipulative therapy single-blinded, placebo, randomized controlled trial for migraineurs. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Mar;29:66-71.
  6. Chaibi A., Russell MB. A risk-benefit assessment strategy to exclude cervical artery dissection in spinal manual-therapy: A comprehensive review. Ann Med. 2019 Mar;19:1-27.