Kiropraktisk behandling av barn har ofte vist seg bedre enn tradisjonell medisinsk behandling for lidelser som nakkesmerter, hodepine, kolikk, kiss syndrom, tortikollis av en ikke kjent årsak. Dette i lys av at man per i dag ikke sikkert vet årsaken til mange av disse plagene. Og uten sikker årsakssammenheng, må man ofte lene seg på det man vet fra klinisk erfaring. Behandling har også i ulike tilfeller vist seg å være lindre mellomørebetennelse, ammeproblematikk hos barnet, gulping, hodeskalle-deformiteter hos spedbarn og andre funksjonelle plager.

Akutte barnelidelser

Barn er svært aktiv under oppveksten og ofte skjer det mindre og større traumer grunnet økt aktivitet, hvor barnet skal utforske nye ting. Dette er selvfølgelig en naturlig del av oppveksten. Fødsel er likevel trolig den mest belastende enkelthendelsen i løpet av et barns liv, og våre terapeuter får ofte inn spedbarn hvor foreldre rapporterer om nedsatt nakkefunksjon, problemer med å snu seg, rulle rundt osv. Disse plagene kan i mange tilfeller påvirke kroppens funksjon og utviklingspotensial, da funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet hos barn kan gi muskel- og skjelettplager på det aktuelle tidspunkt, eller senere. Det er nettopp her våre kiropraktorer kan hjelpe ditt barn; vi undersøker bevegelsesapparatet til barnet og spesifikt korrigerer ledd hvor det foreligger funksjonsforstyrrelser. Andre manuelle og ikke manuelle behandlingsmetoder vil ofte også kunne benyttes, et eksempel på dette er tilrettelagt trening eller øvelser. Våre terapeuter på klinikken samarbeider godt, noe som gjør at de vil bruke hverandres kompetanse for å optimalisere bedringen hos ditt barn.

Forebyggende behandling for barn

Den gode effekten kiropraktorbehandling har vist seg å ha på barn, har redusert mye av redselen foreldre har. Barn utsettes daglig for muskel- og skjelett belastning. Heldigvis klarer kroppen i stor grad å reparere og forhindre skader selv. Helsekontroller av kiropraktor på bevegelsesapparatet hos barn kan resultere i en bedre generell helse. Kontrollsjekker noen få ganger gjennom oppveksten hos kiropraktor er derfor å anbefale for å forebygge, akkurat på samme måte som det blir gjort med tennene hos tannlegen. Slike sjekker vil også bidra til å bevisstgjøre barna på at helse er viktig. I tillegg vil barnet trolig redusere frykten for andre helseprofesjoner som lege og tannlegevisitter. Denne synergieffekten vil trolig gi en samfunnsmessig god helsegevinst.

Hvordan virker behandling på barn

Behandling av barn på Atlasklinikken er skånsomt, og vi har flere dyktige terapeuter med videre kurs innen behandling av barn. Våre kiropraktorer vil undersøke om det foreligger funksjonsfeil i bevegelsesapparatet og korrigerer eventuelt disse ved skånsomme og spesifikke korreksjoner. En ledd-korreksjon er svært skånsom og har som målsetning å optimalisere funksjon i bevegelsesapparat samt hjelpe videre normal utvikling. Kroppens evne til å lege seg selv er unik dersom den får ”optimale arbeidsforhold” i form av redusert stress i muskel-, skjelett og nervesystemet, noe som oppnås ved behandling hos kiropraktor.

I tråd med manglende forskning på noen av plagene som barn/foreldre oppsøker oss for, er det viktig å understreke at behandlingen som da gis, er alene et forsøk, ofte da konvensjonell medisin tidvis har begrensinger. Kiropraktorene på Atlasklinikken vil i de fleste tilfeller rådføre seg med spesialister hvor resultatene uteblir, for å kunne best gi den enkelte effektiv behandling.

Er det forskning på barnelidelser

Dessverre er det fremdeles for lite forskning på mange av barnelidelsene som er muskel- og skjelettrelatert, og fysikalsk blir ofte oppsøkt etter at alt annet er prøvd. Det finnes likevel mye god forskning på plagene nevnt overfor. Likevel er det fremdeles sterk anbefalt ytterligere forskning på mange av disse plagene, da litteraturen ikke kan fastslå sikker effekt. Heldigvis vet man at det er mange sterke forskningsgrupper rundt om i verden som nettopp jobber spesifikt med kiropraktisk forskning på barnelidelser, og årlig ser vi et økende antall nye artikler. Behandlingen hos oss, vil per i dag, som i mange tilfeller innen medisinsk behandling, baseres på klinisk erfaring. Men i tilfeller hvor det foreligger vitenskaplig dokumentasjon, som ved kolikk og sengevæting, vil forskningsresultater implementeres i behandlingen. Terapeuten vil som nevnt rette fokus på å optimalisere funksjon i bevegelsesapparat for at kroppen skal få de beste forutsetninger for å lege seg selv. I tilfeller hvor det er nødvendig, vil våre kiropraktorer rådføre seg med barneleger i håp om å finne effektive behandlingsformer for ditt barn.